24 ruj. 2019

Pravilnici Ministarstva turizma o kategorizaciji smještajnih objekata na javnom savjetovanju

Ministarstvo turizma otvorilo je javna savjetovanja o izmjenama i dopunama pet pravilnika vezanih za razvrstavanje i kategorizaciju kampova, plovnih i objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na OPG-ovima te za hotele.

Riječ je o uglavnom tehničkim izmjenama pravilnika, pa se tako u sklopu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi predlaže da druga pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može pružati uslugu smještaja (noćenja i boravka) na osnovnoj smještajnoj jedinici u kampu, u vlastitoj ili iznajmljenoj pokretnoj opremi za kampiranje, temeljem ugovora s ugostiteljem koji, sukladno rješenju, obavlja ugostiteljsku djelatnost u kampu.

Ugostitelj za navedenu smještajnu jedinicu pruža ostali dio usluga smještaja u zajedničkim sadržajima te ispunjava sve ostale propisane uvjete za ugostitelja u pogledu obveza, minimalnih uvjeta, označavanja objekta, održavanja i dr.

Na savjetovanju su i izmjene Pravilnika o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata, kojim se propisuju minimalni uvjeti i kategorije marina, vrste i minimalni uvjeti drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata i uvjeti koje moraju ispunjavati te način kategorizacije marina. Po tom pravilniku, luka nautičkog turizma razvrstana je u vrstu marina, dok se drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata razvrstavaju u vrste nautičko sidrište, nautičko privezište, odlagalište plovnih objekata i suha marina, pri čemu samo u marni i suhoj marini mogu boraviti turisti i pružati im usluge pića i prehrane.

U sklopu toga se određuju i uvjeti kategorizacije luka nautičkog turizma vrste marina sukladno raznovrsnosti i kvaliteti usluga i opreme te uređenja i održavanja, i to sidrima od najmanje dva do najviše pet sidara.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu navodi se da iznajmljivač može u vrstama tih objekata soba, studio apartman, apartman, kuća za odmor i kamp pripremati i usluživati doručak, a ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pripremanje i usluživanje jela može osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona. Također se definiraju uvjeti za objekte za robinzonski smještaj, što je i novi naziv za tu vrstu koja se do sada nazivala kamp odmorište-robinzonski smještaj.

Četvrti se pravilnik odnosi na izmjene i dopune Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) u kojemu se također spominju objekti za robinzonski smještaj kao oni u kojima OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

Za hotele pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata uz ostalo predviđa da su ugostiteljski objekti kapaciteta do 50 smještajnih jedinica, u funkcionalnom pogledu i prema načinu pružanja ugostiteljskih usluga, mali ili obiteljski objekti, u kojima ugostiteljske usluge pretežito pruža obitelj, a spominju se i uvjeti za difuzne i integralne hotele te drugo.

Pravilnik za hotele na savjetovanju je do 2. listopada, a ostala četiri do 29. rujna ove godine.

preuzmi

[top]